ekološka udruga ČIOPA

 
 
početna
o udruzi
projekti
kontakt
 


PROJEKT
"KRŠKE LOKVE DUBROVAČKOG PODRUČJA – PRIRODNA I KRAJOBRAZNA VRIJEDNOST"

Vlažna staništa, uključujući vode, predstavljaju prirodne vrijednosti u smislu Zakona o zaštiti prirode, te ih treba očuvati u prirodnom ili doprirodnom stanju. Lokve, posebno one u priobalju veće od 0,01 ha, predstavljaju ekološki značajna područja. U Pravilniku o vrstama stanišnih tipova, karti staništa, ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima, te o mjerama za očuvanje stanišnih tipova (NN 07/06) kao "ugroženi i rijetki stanišni tipovi značajni za ekološku mrežu Europske unije NATURA 2000 prisutni u Republici Hrvatskoj" navode se "mediteranske povremene lokve". Krške pojave kao krške lokve jedinstven su oblik reljefa s posebnim hidrogeološkim i geomorfološkim značajkama, te imaju iznimnu vrijednost i u krajobraznom smislu. Premda, sukladno zakonu u vlažnim staništima nije dopušteno pregrađivanje vodotokova, isušivanje, zatrpavanje ili mijenjanje izvora i ponora, bara i dr. ako se time ugrožava opstanak prirodnih vrijednosti i očuvanje biološke raznolikosti događaju se značajne promjene u prostoru, odnosno vodotocima, ili se planiraju zahvati s nepovoljnim učinkom za stanišne tipove i biološku raznolikost. Lokve su plitke stajačice prirodnog, poluprirodnog ili umjetnog podrijetla sa značajnom florom i faunom važnom u smislu biološke raznolikosti krša. Neke su lokve stalne i cijelu godinu zadržavaju vodu, a neke su periodične i uglavnom u toplom dijelu godine presušuju. Prema ekološkim značajkama jako se razlikuju ovisno o količini vode, fizikalno-kemijskim značajkama i načinu korištenja. Voda na površini krša je rijetkost i vrijednost, pa su stoga lokve često bile i razlog naseljavanja pojedinog područja tijekom povijesti.

Krške lokve

Područje Grada Dubrovnika krško je područje s cijelim nizom krških fenoma kao što su špilje, vrtače, izvori, lokve… Ipak, prema dostupnim podacima dosad nisu provođena kontinuirana istraživanja krških lokvi, te nedostaju podaci o položaju i broju, stanju, uvjetima okoliša, te njihovoj biološkoj raznolikosti. Cilj ovog projekta je istražiti postojanje lokvi na području Grada Dubrovnika s posebnim osvrtom na područje sela Gromača, Mravinjac, Mrčevo..., njihove osnovne značajke, prikupiti uzorke za daljnje biološke i kemijske analize, zabilježiti povijesne podatke, te odrediti smjernice očuvanja predmetnih lokvi i njihove biološke raznolikosti na području Grada Dubrovnika. Podaci ovog istraživanja moći će se koristiti u svrhu upravljanja i promocije predmetnih krških fenomena, a svi će podaci biti dostupni na web stranici Udruge, te pristupačni svim korisnicima prostora.


©2003.-2013. Ekološka udruga "Čiopa" Sva prava pridržana.